Fiction | Short Story

dizygotic

a story in 69 short parts.

  1. ShayElla, Maddie, breakfast!

  2. huhh

  3. pff

  4. ShayElla, Madeline, breakfast!